הגנות ייחודיות לצרכים משתנים

קרן השתלמות

. קרן ההשתלמות היא כלי חסכון לטווח בינוני המגלם הטבות מס על ההפרשות לקרן. במקור יועד כלי זה לסייע לעובדים במימון השתלמויות כנסים ולימודי המשך. בהמשך הדרך נפתחה הדרך גם לעצמאים לחסוך בקרנות השתלמות. לרוב ההפרשה מתחלקת על פי המצ"ב:

קרן השתלמות לשכירים – העובד והמעביד מפרישים לקופה כספים עד לתקרה של 2.5% מהשכר בגין חלק העובד ועד לתקרה של 7.5% מהשכר בגין חלק המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים – העמית מפריש כספים לקופה שבגינם הוא זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה.

ישנם סקטורים במשק להם מסלולי הפרשות ייעודיים – מורים וגננות. עבור אלה היקפי ההפרשה כמו גם דרכי המימוש שונים משאר אזרחי המדינה.

קרן ההשתלמות היא למעשה סוג של קופת גמל, אך היא המכשיר הפיננסי היחידי שאינו ארוך טווח ומאפשר הטבות מס מובנות.